آموزشگاه رانندگی


مؤسسه‌ای که بر اساس مقررات این آیین‌نامه تأسیس و از

متقاضیان ثبت‌نام‌نموده و منحصراً دانش و مهارت رانندگی را وفق برنامه آموزشی مندرج

در ماده (16) این آیین‌نامه در محلهای‌تعیین شده مجاز به آنان تعلیم می‌دهند.

 

آموزشگاه های رانندگی تهران

آموزشگاه های رانندگی مشهد

آموزشگاه های تعلیم رانندگی

پلیس راهنمایی و رانندگی

گواهینامه رانندگی

 

آموزشگاه رانندگی