آموزشگاه موسیقی


هدف از آموزشگاه موسیقی :

- حفظ ميراث هنري كشور در بخش موسيقي

-  ارتقاء كيفي و رشد ارزش هاي معنوي موسيقي ايراني و آثار مبتني بر فرهنگ ملي 

-  حمايت از حقوق قانوني و معنوي موسيقي دانان در نقاط مختلف كشور

- سمت وسو بخشيدن به فعاليت هاي موسيقي دانان و هنرجويان براي تداوم و ارتقاء سنن ملي موسيقي

- بارور ساختن استعدادهاي هنري در رشته موسيقي

- معرفي و عرضه موسيقي ايران به ملت هاي ديگر

 

آموزشگاه موسیقی تهران

آموزشگاه موسیقی اصفهان

آموزشگاه موسیقی شیراز

آموزشگاه موسیقی مشهد 

آموزشگاه مجاز موسیقی

خانه موسیقی ایران

آموزشگاه موسیقی غرب تهران

آموزشگاه های موسیقی  شرق تهران

آموزشگاه های موسیقی  کانون

آموزشگاه های موسیقی  صادقیه 

لیست آموزشگاه های موسیقی  شیراز

لیست آموزشگاه های موسیقی  البرز

 

آموزشگاه موسیقی

جدیدترین های صنف آموزشگاه موسیقی