اورژانس و فوریت های پزشکی


انجام خدمات فوری و کمکهای اولیه پزشکی به بیماران اورژانس در  محل حادثه و در مسیر انتقال به مراکز درمانی.

انتقال بیماران اوراژانس به بیمارستانها و سایر مراکز درمانی.

تامین و پرداخت هزبنه آمبولانس و درمانهای اورژانس بیماران کل درآمد تحت پوشش و حمایت بیمه‌های درمانی نباشند.

تامین مددکاریهای ضروری برای بیماران اورژانس کم درآمد.

راهنمایی اشخاص و پزشکان و موسسات درمانی در مورد مسمومیت‏ها.

 

وب سایت فوریت های پزشکی

مدیریت و فوریتهای پزشکی

مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

انجمن اورژانس و فوریت های پزشکی

مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی تهران

مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی مشهد

مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان

مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس

رشته فوریت های پزشکی 

حقوق پایه فوریت های پزشکی 

 

اورژانس و فوریت های پزشکی