بیمارستان


بیمارستان یا شفاخانه نهادی است برای تیمارداری و درمان بیماران که در آن انجام مراقبت و درمان از سوی پزشکان، جراحان، پرستاران، متخصصان و دیگر افراد انجام می‌گیرد.

در قدیم به بیمارستان، مریضخانه و شفاخانه هم گفته می‌شد. 

در منابع قدیم فارسی از واژه‌هایی چون دارالشفاو بیت‌الادویه نیز برای نامگذاری بیمارستان استفاده می‌شده‌است.

 

بیمارستان ها و تمدن اسلامی 

بیمارستان های تهران

بیمارستان های تامین اجتماعی 

لیست بیمارستان ها

سایت نوبت دهی بیمارستان ها 

فهرست بیمارستانها 

لیست بیمارستان های دولتی تهران

رده بندی بیمارستان های ایران

بیمارستان های خصوصی ایران

لیست بیمارستان های خصوصی ایران 

لیست بیمارستان های خصوصی تهران 

تعداد بیمارستان های کشور

بیمارستانهای سپاه در تهران  

 

بیمارستان