قصابی و سوپر گوشت


قصابی به شغلی گفته می‌شود که کارش ذبح حیوانات، قطعه‌قطعه کردن و فروش آن‌هاست. این حیوانات می‌توانند چهارپایان، مرغ ها و ماهی ها باشند.این شغل از شغلهای قدیمی به حساب می آید .

قصابی های تهران 

قصابی های مدرن

قصابی شیراز

قصابی مشهد

بهداشت در قصابی ها 

آموزش قصابی

درآمد شغل قصابی

معرفی شغل قصابی

سود قصابی

 

قصابی و سوپر گوشت

جدیدترین های صنف قصابی و سوپر گوشت