پارک و مرکز تفریحی


بوستان یا پارک به مکانی محفوظ می‌گویند که به صورت طبیعی یا نیمه طبیعی توسط دولت به وجود آمده‌است، و در کنار آن برای تفریح و لذت بردن انسان، یا برای حفاظت از حیات وحش یا زیستگاه طبیعی. بوستان‌ها ممکن است شامل سنگ، فواره، خاک، آب و قسمت‌های چمن باشد. بسیاری از پارک‌ها قانوناً حفاظت شده و محفوظ اند.

 

 

پارک هنرمندان

پارک تهران

پارک های ملی ایران 

پارک های علم و فناوری

پارک های تهران 

سازمان پارک ها و فضای سبز

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران 

سازمان پارکها و فضای سبز تبریز

سازمان پارکها و فضای سبز تهران

سازمان پارکها و فضای سبز مشهد

سازمان پارکها و فضای سبز اصفهان

سازمان پارکها و فضای سبز کرج

سازمان پارکها و فضای سبز شیراز

سازمان پارکها و فضای سبز ساری

سازمان پارکها و فضای سبز ارومیه

 

پارک و مرکز تفریحی