کلانتری و اداره پلیس


این نهاد در ایران با نام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود . که باه اختصار ناجا گفته میشود.

و در سال 1370 از ترکیب شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی به وجود امد .

و در کنار این نهاد سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و بسیج هم در برقراری امنیت اجتماعی نقش دارند.

بخشی از نیروی انتظامی که در بخش های مختلف شهر دارای مقرر هستند را کلانتری میگویند که برای رساندن سریع خدمات 

ایجاد شده اند .و در بخش و ناحیه و یا منطقه با توجه به میزان جمعیت براساس شماره بندی مستقر میشوند.

 

استخدام پلیس

پلیس نظام وظیفه

اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا

اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه

پلیس آگاهی ناجا

 پلیس ایران 

پلیس مخفی

پلیس مبارزه با مواد مخدرناجا

پلیس پیشگیری ناجا

فهرست کلانتری های تهران

آدرس و تلفن کلانتری های تهران

محدوده کلانتری ها 

آدرس کلانتری های شهر تهران

کلانتری و اداره پلیس